Tillgänglighetssakkunnig

För byggnader tillgängliga för alla

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Tillgänglighetssakkunnig

Tillgänglighetsanpassa din verksamhet

Verksamheter och miljöer ska göras tillgängliga för alla. För personer med funktionsnedsättning behöver denna nedsättning inte medföra begränsningar. Om samhället bygger så att hinder inte finns, då kan samhället bli tillgängligt för alla.

Tillgänglighet – en rättighet

Sverige är sedan år 2009 juridiskt bunden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är införlivad i svensk lagstiftning.

Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, exempel är plan- och bygglagen (PBL) plan- och byggförordningen (PBF) Boverkets byggregler (BBR), Diskrimineringslagen (DO), Kulturmiljölagen. Boverket är främst den myndighet som är ansvarig men även andra ansvarar som exempelvis, AFS (Arbetsmiljöverket) MFD (Myndigheten för delaktighet) och Trafikverket.

Consoli Tillgänglighetssakkunnig

Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda, om det är beslutat i kontrollplanen att så ska ske.

För att agera som konsult eller att utföra projektering av byggnader i allmänhet krävs i Sverige ingen certifiering.

Certifiering får lämnas för behörighet att kontrollera byggnader vad avser tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Exempel på tjänster inom tillgänglighet

RÅDGIVNING

Det kan vara bra med rådgivning vid planering av en ombyggnad eller ändring i ett tidigt skede eller vid nybyggnation för att överblicka konsekvenserna.

UTLÅTANDE VID BYGGLOV

Det kan vara bra att reda ut vad som är krav och råd vid bygglovsansökan vad gäller tillgänglighet och användbarhet och få en skriftlig sammanfattning – ett tillgänglighetsutlåtande.

TILLGÄNGLIGSETSBESKRIVNING

Kan vara ett dokument med checklista som upprättas över ett bestämt projekt eller en befintlig byggnad som ska överlämnas eller utvecklas.

GRANSKNING UNDER PROJEKTERING

Under projektering kan en kontroll och granskning av tillgänglighet vid handlingar i olika skeden förhindra senare kostnadskrävande ändringar.

För mer info och offertförfrågan – Kontakta oss.

magnoliaCapioNytorget